1. <form id="ooopf"><tr id="ooopf"></tr></form><rp id="ooopf"><object id="ooopf"><input id="ooopf"></input></object></rp>

    

   Προστατ?ψτε τα δεδομ?να σα?

   Προστατ?ψτε την επιχε?ρησ? σα? με του? πλ?ον ασφαλε?? εκτυπωτ??1 και υπολογιστ?? στον κ?σμο.

   Την ασφ?λεια των εκτυπ?σεωνΤΗΝ ΑΣΦ?ΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ?Ν
   1 Βασ?ζεται σε ανασκ?πηση απ? την HP των λειτουργι?ν ασφ?λεια? των ανταγωνιστικ?ν εκτυπωτ?ν τη? ?δια? κατηγορ?α? που δημοσιε?τηκαν το 2016. Μ?νο η ΗΡ προσφ?ρει ?ναν συνδυασμ? λειτουργι?ν ασφ?λεια? που υποστηρ?ζουν την παρακολο?θηση, την αν?χνευση και την αυτ?ματη διακοπ? επιθ?σεων και, στη συν?χεια, την αυτ?ματη επικ?ρωση τη? ακεραι?τητα? του λογισμικο? μ?σω επανεκκ?νηση?. Για να δε?τε τη λ?στα των εκτυπωτ?ν, επισκεφτε?τε τη διε?θυνση: www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?: www.hp.com/go/printersecurityclaims
   2 Η φορητ? εκτ?πωση προ?ποθ?τει τη σ?νδεση τη? φορητ?? συσκευ?? με τον εκτυπωτ? HP Sprocket μ?σω Bluetooth. Η εκτ?πωση απ? φορητ?? συσκευ?? μ?σω τη? εφαρμογ?? HP Sprocket υποστηρ?ζεται σε συσκευ?? iPhone® και iPod touch® με iOS v8.0 και νε?τερε? εκδ?σει?. Η εκτ?πωση απ? Android™ υποστηρ?ζεται σε συσκευ?? Android με λειτουργικ? σ?στημα v4.4 και νε?τερε? εκδ?σει?. Η ονομασ?α Bluetooth ε?ναι εμπορικ? σ?μα που αν?κει στον κ?τοχ? του και χρησιμοποιε?ται απ? την HP κατ?πιν ?δεια?.
   欧美邪恶